zdly.net
当前位置:首页 >> 即的文言文意思 >>

即的文言文意思

共有7个意思:1、就,住就,例如,即位、即席;2、靠近、接近,如可望而不可即;3、即是,就是;4、便、立刻、马上,如黎明即起;5、当,当前,如即日;6、倘若.

基本义是接近、靠近、走向,与“离”对举.

既:已经.例如:既来之,则安之.《论语季氏》既克.《左传庄公十年 曹刿论战》既加冠.明 宋濂《送东阳马生序》即1、接近、靠近.匪来贸丝,来即我谋.《诗卫风氓》夜半,童自转,以缚即炉火烧绝之. 柳宗元《童区寄传》2、那就.即患秦兵之来.《史记廉颇蔺相如列传》不死即已,死即举大名.《史记陈涉世家》3、立刻.太守即遣人随其往.晋 陶渊明《桃花源记》即书诗四句.宋 王安石《伤仲永》

既jì 金文「既」指完成、完毕. 基本字义 ①已经:既已如此|既得利益|既往不咎. ②既然,常跟“就、则” 连用:既来之,则安之,既要干,就干好. ③跟“且,又,也,更” 等配合,表示两方面同时存在:既勇敢又机智|既聪明又用功|既快且

既jì ⒈尽,完了,终了:语未~.食~(指日蚀、月食的蚀尽). ⒉副词.已经:~成事实.~往不咎. 公(袁可立)既用,久踬复起.——明 黄道周《节寰袁公传》 ⒊副词.不久,后来:~而缝合. ⒋连词.常跟"且"、"又"、"也"等连用〈表〉两种情况并存:~矮且小.~做得快,又做得好.~要数量多,也要质量高.

就 ①就;立刻.〖例〗立即、召之即来、一触即发.②就是.〖例〗非此即彼.③靠近,接近.〖例〗可望而不可即、若即若离.④当下,目前.〖例〗成功在即、即刻.⑤假定,就算是.〖例〗即使、即便.⑥就着(当前环境).〖例〗即兴表演.⑦登上王位.〖例〗即位.⑧当、就在.〖例〗即日.⑨表肯定.〖例〗即是.

这是古汉语字典上的谢谢!!很全了,现在考得一般是“已经,完全的意思”但在文中还要靠自己的理解哦!既的古汉语意思jì①<动>尽;完;终了.韩愈《进学解》:“言未~,有笑于列者曰.”②<副>后来;不久.《左传?成公二年》:“~

就是的意思

通“旨”,主要意思

既1动作已经完了:~往不咎.~而.2已经:~成事实.~定.3常与“且”、“又”连用,表示两者并列:~快又好.即1就是:知识~力量.2当时或当地:~日.~刻.~席.~景.在~.~兴(xìng ).3就,便:黎明~起.4假如,倘若:~使.~便(biàn ).~或.~令.5靠近:不~不离.6到,开始从事:~位.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zdly.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com